หน้าแรก เกียรติประวัติ ประวัติหน่วย ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับบัญชา ติดต่อหน่วย สมุดเยี่ยม
                             
ท่านสามารถติดต่อเราได้หลายวิธี ดังนี้
1. จดหมาย 
ชื่อผู้รับ..........................................
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17   <<==== หรือจะใช้ตัวย่อ ร.17 พัน.4 ก็ได้
ค่ายขุนจอมธรรม
อ.เชียงคำ
จ.พะเยา 56110
    ขอแนะนำให้ใช้แบบนี้

หรือจะใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ดังนี้
บ้านเลขที่ 210  หมู่ที่ 4
บ.เชียงบาน  ต.เชียงบาน
อ.เชียงคำ
จ.พะเยา  56110

2. E-mail
เมล์หลัก infbn174@hotmail.com
ฝ่ายธุรการและกำลังพล infbn174_s1@hotmail.com
ฝ่ายการข่าว infbn174_s2@hotmail.com
ฝ่ายยุทธการและการฝึก infbn174_s3@hotmail.com
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง infbn174_s4@hotmail.com
ฝ่ายการเงิน infbn174_s5@hotmail.com
 ขอแนะนำ ในกรณีที่ส่งถึงสายงานให้ส่งที่เมล์หลักด้วย
3. โทรศัพท์หรือโทรสาร
โทร./โทรสาร TOT 0 5445 1657 (ตู้กลาง)
โทรศัพท์ระบบ TDMA  
- ธุรการและกำลังพล 7010001
- ฝ่ายยุทธการและการฝึก 7010002
- ห้องสื่อสาร (โทรสาร) 7010003
- ศอป.โครงการ พมพ.ฯ 7010004
จัดทำโดย ฝยก.ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110
โทร/โทรสาร 0 5445 1657
e-mail: infbn174@hotmail.com